ATI-RTC 1 holds RCEF-RESP Inter-Agency Meeting and Implementation Workshop

To assess the Rice Competitiveness Enhancement Fund – Rice Extension Services Program (RCEF-RESP) implementation in the region, Inter-Agency Meeting and Implementation Workshop for RCEF-RESP was conducted last November 23, 2021 via Zoom wherein a total of 79 partner agencies, and Learning Site for Agriculture/Farm School Representatives joined the said meeting.

Royal Cocoa Farm Success Story

Sa bansang patuloy na pinauunlad ng agrikultura dahil karamihan sa mamamayan nito'y umaasa sa bunga ng agrikultura ang Pilipinas ay patuloy na tumatanggap sa mga hamon ng produkto sa merkado - karaniwan man o makabago.

Halina't tunghayan ang kwento ng Royal Cocoa Farm!


Subscribe to Front page feed