Meet the ATI-RTC I Management and Employees

ATI-RTC I Directorate

Administrative and Finance Services Unit

Planning, Monitoring and Evaluation Unit

Information Services Section

Career Development and Management Section

Partnerships and Accreditation Services Section

Panagrang-ay ti Rayuray: A Farmer`s Cooperative Success Story

Ang isang samahan ay hindi magtatagumpay kung iisa lamang ang gumagawa ng paraan para makamit ang kanilang layunin. Ang pag-unlad ay matatamasa sa pamamagitan ng pinagsama-samang pangarap at pagsisikap ng mga miyembro ng isang samahan tungo sa pinag-isang layunin at pagtutulungan sa kabila ng mga paghihirap.