Panibagong Karanasan, Panibagong Kaalaman

"Isang panibagong hamon, isang panibagong karanasan at panibagong kaalaman ang aking natutunan dito sa limang araw na training na ito. Ang mga kaalamang aming natutunan ay dapat pa naming pagsumikapang alamin dahil ito ay siyang magiging sandata namin sa larangan ng pagpapalayan."

Menard Medina, Participant of Refresher Course for Local Farmer Technicians
Fri, 05/09/2014